Logopedie

Logopedische diagnostiek kan worden ingezet bijvoorbeeld bij het onderzoeken van een neurocognitieve stoornis in het domein van spraak en taal, het onderzoeken van een (primaire of secundaire) taalstoornis of de diagnose van een spraakstoornis. Hierbij kunnen diverse vragenlijsten en andere screenings- en meetinstrumenten worden ingezet. Door een diagnostisch onderzoek kan er een gedetailleerder beeld van de problematiek in kaart worden gebracht. Mede hierdoor kan er besloten worden of therapie al dan niet nodig zou zijn bij een patiënt.

Ook kan het hebben van een communicatiestoornis er voor zorgen dat er beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren en in het opnemen en verwerken van informatie. Hier kan rekening mee worden gehouden tijdens het inzetten van meetinstrumenten bij patiënten, of in vroegere fase, bij de ontwikkeling van ervan. 

Metrisquare B.V. biedt digitale afname en scoring aan voor logopedische meetinstrumenten en vragenlijsten. Deze kunnen worden ingezet bij mensen met communicatieproblemen voor het in kaart brengen van hun wensen en behoeften of voor identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen.

Kathleen Jans tijdens haar project in samenwerking met Meetexpert aan Zuyd Hogeschool te Heerlen.

Tests

Meetinstrumenten
Metrisquare biedt meetinstrumenten en vragenlijsten aan voor mensen met communicatieproblemen voor het in kaart brengen van hun wensen en behoeften.

Deze tests kunnen via de webbrowser worden afgenomen met het Meetexpert systeem dat we in samenwerking met Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool) et al. ontwikkeld hebben.

 
Voor logopedie kan Metrisquare gebruikt worden met onder andere de volgende meetinstrumenten:

 

Meetexpert systeem

In samenwerking met Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool)

BEBA

De Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie ondersteund metingen op de volgende schalen:

  • Frequentie
  • Zelfstandigheid
  • Probleemoplossend vermogen
  • Spanning
  • Tevredenheid

BIPAC

Behoefte Inventarisatie en Probleem Analyse van Communicatieve activiteiten bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Behoeften inventarisatie
  • Probleemanalyse
  • Observatie van gesprekken

De test bevat speciaal voor de doelgroep gemaakte foto’s van de verschillende activiteiten die onderzocht worden.

CIQ-A

De logopedist laat de cliënt aangeven wie bepaalde activiteiten uitvoert. Vervolgens wordt gevraagd in hoeverre de cliënt hier tevreden over is. Dit gebeurt met behulp van pictogrammen van de activiteit en pictogrammen van de mogelijke antwoorden. Deze pictogrammen zijn aangepast voor mensen met afasie.

BIPAC

CIQ-A

Zorgen dat een test communicatievriendelijk is

 

De aangepaste Nederlandstalige versie van de SWAL-QoL vragenlijst (aDSWAL-QoL) is het enige meetinstrument in de praktijk dat zelfrapportage met betrekking tot dysfagie-gerelateerde levenskwaliteit faciliteert voor dysfagiepatiënten met bijkomende taal- en/of cognitieve stoornissen (DysLC) en is om die reden een veel gevraagde en gebruikte vragenlijst.

Een computergestuurde test
Door Metrisquare werd een computergestuurde versie, namelijk de Computer-Assisted Self-reported aDSWAL-QoL of CAS aDSWAL-QoL ontwikkeld om tegemoet te komen aan de beperkingen van de pen-en-papier-versie (zijnde beperkingen op vlak van hanteerbaarheid en de nood aan digitalisering van het instrument).

Samenwerking Hogeschool VIVES en Zuyd Hogeschool
Hogeschool VIVES en Zuyd Hogeschool werken nauw samen met Metrisquare in het onderzoek naar de optimalisatie van dit instrument. Zo werden vanuit beide instellingen reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Hogeschool VIVES richtte zich vooral op het onderzoek naar de meest faciliterende bedieningsmogelijkheden om de CAS aDSWAL-QoL te complementeren en Zuyd Hogeschool naar ontwerpregels voor het communicatievriendelijk maken van vragenlijsten en meer bepaald naar de evaluatie of de CAS aDSWAL-QoL aan deze ontwerpregels voldoet.

”Dankzij Metrisquare is het mogelijk vragenlijsten te digitaliseren en optimaliseren wat leidt tot een beter begrip van de noden van de dysfagiepatiënt en de impact die dysfagie kan uitoefenen op iemand zijn/haar kwaliteit van leven. Dit alles leidt evenzeer tot betere opportuniteiten op vlak van behandeling, namelijk een behandeling op maat van de persoon, afgestemd op zijn/haar individuele noden!”

Ingeborg Simpelaere

PhD, Medical Sciences; MSc, Speech-Language Pathologist; Researcher, VIVES University College