15-WT A/B

Individuele verbale geheugentest voor het meten van het episodische verbale geheugen

Adolescenten en volwassenen
14 – 76 jaar

j

Geheugentests

Nederlandstalig

Digitaal scoren

Auteurs: Saan, R.J., & Deelman, B.G. (1986). 

Uitgever: UMCG

p

Jaar van uitgave: 1964

De 15-Woorden Test is een korte test die objectief is ontworpen om de retentie van auditief materiaal over een langere periode te meten. De test bestaat uit twee versies, namelijk de 15WT A en 15WT B.

Bij de 15WT A worden 15 woorden voorgelezen die gemakkelijk een visueel beeld oproepen (image vorm). In tegenstelling hiermee bestaat de 15WT B uit 15 woorden die moeilijk een visueel beeld oproepen (no-image vorm). Beide versies bevatten woorden die niet gemakkelijk met elkaar worden geassocieerd.

De test wordt afgenomen door middel van het afspelen van een cassettebandje of het voorlezen door de proefleider. De testnemer luistert naar de woorden en moet ze proberen te onthouden en vervolgens reproduceren. Deze taak wordt vier keer herhaald voor beide versies van de test. Na een interval van 15-20 minuten wordt de taak opnieuw uitgevoerd (delayed recall).

Bij het scoren van de resultaten worden de goede, foute, dubbele en herhaalde woorden geteld en per categorie bij elkaar opgeteld. Er is een normering opgesteld voor de maten ’totaal aantal goed’, ’totaal aantal goed bij recall’ en ‘fouten’, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en opleiding van de testnemers.

Om te bepalen hoe iemand presteert ten opzichte van de voorspelde waarde, wordt gebruik gemaakt van een regressieformule. Op die manier kan worden vastgesteld of iemand beter of slechter scoort dan verwacht, op basis van hun leeftijd en opleidingsniveau.

Toepassing in RSP

Je kunt de 15-Woorden Test digitaal scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Bekijk RSP

Bekijk DigiDiag

Online webinar test/hertest mei 2021, relatie slaap en werkgeheugen en procesdata verbal fluency

Online webinar test/hertest mei 2021, relatie slaap en werkgeheugen en procesdata verbal fluency

In dit proTEST:
  • Online webinar test/hertest metingen RSP
  • Onderzoek relatie slaap en werkgeheugen
  • Procesdata Verbal Fluency voor diagnostiek
uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Online webinar test/hertest metingen RSP

Wanneer bij cliënten tests afgenomen zijn op meerdere meetmomenten kan er een test/hertest overzicht worden opgesteld. De module effectmonitoring van het Roermond Score Programma (RSP) is een generieke tool waarmee zulke overzichten kunnen worden gemaakt. Als team van RSP gaan wij actief met onze gebruikers in gesprek over actuele wensen voor het vernieuwen van deze module en ontvangen we graag input van clinici.

We zijn benieuwd hoe en waarvoor gebruikers effectmonitoring in de praktijk toepassen. Daarnaast staan we open voor input over de visualisatie van de metingen, zoals de indeling van tabellen en eventuele grafieken. Verder zijn we benieuwd naar de interesse in berekening van de Reliable Change Index (RCI) of vergelijkbare indicatoren.

We stemmen de uitbreiding van de module volledig op clinici af. Wil je graag namens je organisatie inbreng leveren voor de vormgeving en ontwikkeling van deze uitbreidingen? Dan kun je deelnemen aan ons online webinar waarin we in gesprek gaan met meerdere clinici van diverse ggz-instellingen in Nederland en Vlaanderen. Het webinar vindt plaats in mei 2021, de exacte datum wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden kan via onderstaande button.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Onderzoek naar relatie slaap en werkgeheugen

Jeanette van Schaik, student klinische neuropsychologie aan Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt de relatie tussen slaap en het functioneren van het werkgeheugen. Het onderzoek heeft een focus op slaapduur, slaapkwaliteit en wisselingen in slaaptijden. Haar verwachting is dat een slaapduur van 7 à 8 uur, een hoge slaapkwaliteit en weinig wisselingen in slaaptijden, samengaan met een optimaal functioneren van het werkgeheugen.

In het onderzoek maakt Jeanette gebruik van een testbatterij die in samenwerking met Marc Hendriks is ontwikkeld. Deze testbatterij is oorspronkelijk ontwikkeld voor diagnostiek rondom hersenletsel bij (top) sporters. Deze testbatterij bevat diverse tests die een beroep doen op het werkgeheugen. De tests kunnen bovendien worden afgenomen via een internetverbinding op een computer of een iPad Pro.

Jeanette vertelt: ”Het werkgeheugen houdt informatie kort beschikbaar voor bewerking en gebruik, bijvoorbeeld bij het overnemen van een telefoon- of bankrekeningnummer of het maken van makkelijke rekensommen. Dit is relevant voor studenten, vanwege het directe verband met hun academische prestaties, maar ook voor heel veel taken in het dagelijkse leven. Daarom ben ik heel benieuwd naar de testresultaten, en erg blij met deze testbatterij. Dit maakt het voor mij aanzienlijk makkelijker om data te verzamelen.”

Deze periode onderzoeken zes studenten zo’n vijftig proefpersonen met elk een andere onderzoeksvraag. We zijn benieuwd naar de ervaringen van deze driehonderd proefpersonen en de onderzoeksresultaten.

Meer informatie over de sportbatterij vind je via deze link: www.metrisquare.nl/projecten/sport

Procesdata Verbal Fluency voor diagnostiek

Er vinden ontzettend veel gebeurtenissen plaats tijdens het uitvoeren van een psychologische test. Deze gebeurtenissen kunnen relevante data vormen. Wij noemen dit ‘procesinformatie’. Toch gaan vele data verloren omdat in praktijk niet alle metingen geregistreerd of verwerkt kunnen worden. Uiteindelijk wordt vaak alleen gekeken naar het eindproduct van de test, terwijl de procesinformatie een schat aan gegevens bevat die klinisch zeer relevant kan zijn.

Bij Metrisquare vinden we het belangrijk dat alle informatie die bij een testafname beschikbaar komt, ook effectief en optimaal kan worden ingezet. Directeur Ben Vaessen heeft recent op LinkedIn zijn idee geopperd over het meten van een Verbal Fluency taak: Bij een taak als deze zou het interessant kunnen zijn om niet alleen naar het product te kijken (aantal opgenoemde dieren) maar ook naar het proces. Een voorbeeld dat Ben noemde: hoeveel tijd zit er tussen elke respons en wat zie je als deze intervallen in het verloop van de tijd ziet?

Ideeën rondom Verbal Fluency
Diverse clinici lieten hun enthousiasme blijken en reageerden op deze LinkedIn post. Klinisch neuropsycholoog Esther van den Berg liet weten dat ze de verhouding van responsen tijdens de eerste 15 seconden versus de overige tijd mee neemt in de klinische boordeling. Ook psychodiagnostisch werker Anne Onnik vertelde dat hij zelf de minuut opdeelt in vier stukken van 15 seconden om inzicht te krijgen in het genereren van woorden. Hij zou het interessant vinden of bepaalde patiëntpopulaties hierin een profiel laten zien.

Klinisch neuropsycholoog Ineke Brands vroeg aan ons of het zou lukken om het aantal verschillende clusters van woorden te tellen. Ook is er interesse in het aantal woorden in een cluster en de time-to-switch naar een nieuw cluster. Een andere mogelijkheid zou volgens Ineke zijn om het aantal gegenereerde woorden af te kunnen zetten tegen het gewone spreektempo van een persoon, zoals je bij TMT en Stroop ook corrigeert voor motorische snelheid en basaal leestempo.

Mooi om te zien is dat er multidisciplinaire betrokkenheid is. Uit het perspectief van de opleiding Logopedie van Zuyd Hogeschool en Limburg Meet (LIME) vertelde Ruth Dalemans dat ze graag bijdraagt aan het onderzoek en er studenten bij zou willen betrekken.

Verder onderzoek
Clinici en onderzoekers die verder hierover van gedachten willen wisselen of reeds methodes, onderzoek of tools kennen die in dit kader interessant zijn, kunnen bijdragen aan de commentaren onder deze LinkedIn post. Is er interesse om meetinstrumenten te co-creëren zodat er nog effectiever kan worden omgegaan met informatie die er eigenlijk al is? Neem dan contact op met Ben Vaessen via contact@metrisquare.com.

ERT gebruiken in een klinische setting, ideologische wereldbeelden en cognitieve functies en VR CGT bij psychose

ERT gebruiken in een klinische setting, ideologische wereldbeelden en cognitieve functies en VR CGT bij psychose

ERT afnemen in een klinische setting

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

De Emotion Recognition Task (ERT) van Barbara Montagne, Roy Kessels, David Perett en Edward de Haan is een populaire test die anno 2021 veelal in de klinische praktijk wordt gebruikt. Wanneer de test online wordt afgenomen bevindt deze zich echter nog in een platform dat hier niet voor geoptimaliseerd is.

Metrisquare.net, een community platform
Voor gebruikers die de ERT via een webbrowser gebruiken bevindt de test zich al jaren in het community-based Metrisquare platform. Geïnteresseerden kunnen hier naast het afnemen van de ERT ook (eigen) tests onderling delen. Al 12,5 jaar biedt Metrisquare een plek voor wetenschappers en clinici voor testontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Het succes van de ERT geeft aanleiding voor professionalisering: DigiDiagweb
Door het succes van de ERT wordt deze test ook veel in de praktijk gebruikt via dit community platform. Echter is dit platform niet geoptimaliseerd voor klinisch gebruik. We bieden daarom een professionaliseringsupgrade: gebruikers die de test klinisch gebruiken krijgen de mogelijkheid om de ERT in een daarvoor geoptimaliseerd platform te gebruiken.

 

Wat zijn de voordelen van deze upgrade? 

✔️Professionele testomgeving met intuïtief gebruik
✔️Uitbreidingsmogelijkheden voor vragenlijsten en prestatietaken
✔️Aanmaken en beheren van cliënten in een beveiligd archief
✔️Proefleider kan op afstand tests klaarzetten voor een cliënt 
✔️Overzichtelijke weergave van meerdere afnames per cliënt
✔️Nederlands als standaardtaal
✔️Moderne mogelijkheden voor koppeling met bestaande ICT infrastructuur
✔️Support via servicedesk, e-mail en telefoon

 

Een instelling of praktijk kan een jaarlicentie voor DigiDiagweb nemen en hiermee zelfstandig gebruikersaccounts beheren binnen haar instelling. Op die manier heeft iedere proefleider een account op naam. Afname van de ERT blijft gratis.

Voordeel voor community-leden
Gebruikers die tot op het heden gebruik hebben gemaakt van de webversie van de ERT via metrisquare.net kunnen tot 1 juni 2021 met 20% korting op de jaarlicentie overstappen naar het klinische systeem DigiDiagweb.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Ideologische wereldbeelden: weerspiegeling van perceptuele en cognitieve functies op laag niveau

Volgens onderzoekers van Cambridge en Stanford University kunnen ideologische wereldbeelden een weerspiegeling zijn van perceptuele en cognitieve functies op laag niveau. De onderzoekers publiceerden onderzoeksresultaten die erop wijzen dat psychologische kenmerken, en dan vooral cognitieve, veel beter zijn in het voorspellen van extremistische neigingen dan leeftijd, inkomen of opleidingsniveau.

De studie, die voortbouwt op eerder onderzoek, omvatte meer dan 334 proefpersonen in de Verenigde Staten met leeftijden van 22 tot 63 jaar. Deze proefpersonen kregen gedurende twee weken een reeks tests aangeboden: 37 neuropsychologische taken en 22 persoonlijkheidstesten.

De onderzoekers hebben specifieke psychologische kenmerken van politieke, nationalistische, religieuze en dogmatische overtuigingen in kaart gebracht. Neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek waren consequent 4 tot 15 keer beter dan demografische voorspellers bij het verklaren van individuele verschillen in ideologische voorkeuren.

Deelnemers met een extremistische instelling hadden een slechter werkgeheugen en sloegen trager nieuwe informatie op. Ze reageerden ook impulsiever en hadden meer nood aan spanning en sensatie. Daarnaast vonden de wetenschappers dat de ideologische voorkeur van de deelnemers weerspiegeld werd in hoe ze beslissingen nemen. Conservatisme en nationalisme bleken gelinkt aan meer voorzichtigheid, terwijl mensen met liberaal gedachtegoed sneller maar met meer risico op een fout antwoord beslisten.

De publicatie is open access en kun je lezen via deze link: https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2020.0424

Promotieonderzoek bevestigt effectiviteit Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie bij behandeling psychose

Gz-psycholoog Roos Pot-Kolder promoveerde 19 februari 2021 aan de Vrije Universiteit met haar onderzoek: Virtual reality for research and treatment of psychosis. Pot-Kolder deed onderzoek naar mechanismen van paranoïde wanen, inclusief de ecologische validiteit van virtuele sociale omgevingen voor het uitlokken van paranoïde gedachten en gedrag, en de veiligheid van gebruik omtrent het optreden van cybersickness. Daarnaast werd klinisch onderzoek gedaan naar de effecten van in virtual reality gebaseerde cognitieve gedragstherapie, of VR-therapie, voor paranoïde wanen en sociaal functioneren.

Proefpersonen uit het onderzoek bestonden uit 55 patiënten met een recent opgetreden psychotische stoornis, 20 patiënten met een ultrahoog risico voor psychose, 42 broers en zussen van patiënten met psychose en 53 gezonde controles. Proefpersonen liepen 5 keer in een virtueel café met verschillende niveaus van ecologische sociale stress.

Virtuele sociale stressoren waren bevolkingsdichtheid, etnische dichtheid en vijandigheid. Paranoïde wanen en subjectieve spanning namen toe met de mate van sociale stress in de omgeving.

Significante afname paranoïde wanen en sociale angst na VR-therapie
De meting na de virtual reality therapie liet een significante afname zien van paranoïde wanen en angst tijdens sociale situaties in het dagelijks leven, vergeleken met de controlegroep die de behandeling niet had gekregen. Deze verbeteringen bleven bestaan bij de follow-up meting. De meting na de virtual reality therapie liet geen significante toename zien van de hoeveelheid tijd doorgebracht met andere mensen. De groep die de virtual reality behandeling heeft gekregen liet verder bij de follow-up meting een significante verbetering zien van sociaal functioneren en een afname van zelf-stigmatisering, terwijl de controlegroep geen verbeteringen liet zien. 

Cybersickness na blootstelling aan VR
Cybersickness is een negatief bijeffect van bloostelling aan virtual reality omgevingen, en het optreden ervan is gerelateerd aan het vroegtijdig beëindigen van virtual reality therapie. Roos Pot-Kolder: “Het lijkt er op dat cybersickness symptomen overlappen met de symptomen die optreden bij angst. De verwachting is daarom ook dat als de angst gedurende een virtual reality therapie afneemt, de gerapporteerde cybersickness symptomen ook dalen”.

VR voor behandeling en wetenschappelijk onderzoek
Over het algemeen kan worden gezegd dat symptomen en cognitieve biases die mensen in het dagelijks sociale leven hebben, ook optreden in virtuele sociale omgevingen. Virtual reality kan goed worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar (sociale) mechanismen zoals die van paranoïde wanen. Omgekeerd, zorgt een behandeling in virtuele sociale omgevingen voor verbeteringen in het dagelijks leven van patiënten met een psychotische stoornis die last hebben van angst en achterdocht. Volgens dit onderzoek is virtual reality gebaseerde cognitieve gedragstherapie ecologisch valide, veilig, effectief en economisch verantwoord voor implementatie in de gezondheidszorg voor de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis.